Z tisku: Klokanklub - z krátké historie

Myšlenka založit odbor příznivců při oddílu kopané sice mezi příznivci vznikla ještě v době, kdy mužstvo Bohemians hrálo v I. lize, ale neujasněnost vztahů k oddílu a jednotě, určité rozpaky na obou stranách i pochybnosti o účelnosti navrhované spolupráce příznivců a funkcionářů oddílu zdržely uskutečnění této myšlenky. A se sestupem do II. ligy byly ovšem spojeny další potíže...

Avšak právě v těžké situaci, v níž se oddíl sestupem z I. ligy ocitl - a navíc ještě v jubilejním roce 60 let trvání oddílu - se ukázalo, že většina opravdových příznivců zůstává oddílovým barvám věrna, i když se mužstvu hra nedaří, a že dobrá vůle spolupracovat s tělovýchovnou jednotou i oddílem kopané k zajištění rychlého návratu do I. ligy trvá nadále. Dokonce snad právě sestup z ligy působil jako mobilizující injekce pro příznivce i zástupce TJ a oddílu kopané, rychleji vyjasnil vzájemná stanoviska a odstranil pochybnosti o možnostech spolupráce i dřívější překážky, které stály v cestě ustanovení odboru příznivců (např. nejasnost organizační struktury v rámci ČSTV). Na řadě schůzek si zástupci přípravného výboru příznivců i zástupci TJ uvědomili, že všichni jsou zajedno v tom, že čím větší bude okruh spolupracovníků, ochotných přiložit dobrovolně a s nadšením ruku k spolupráci, čím větší bude členská základna oddílu a jednoty, čím větší se dosáhne aktivizace příznivců, tím lépe se bude všem pracovat a tím snáze a dříve se podaří zajistit podmínky pro zlepšení činnosti oddílu i pro brzký návrat do I. ligy.

A pak již mohla být myšlenka na zřízení odboru příznivců TJ BOHEMIANS ČKD PRAHA realizována.

Činnost přípravného výboru odboru příznivců, nazvaného spontánně KLOKANKLUB, byla prakticky zahájena již na podzim 1965. Hlavní pozornost členů přípravného výboru byla v té době věnována organizačním otázkám: šlo především o vyjasnění poměru KLOKANKLUBU k tělovýchovné jednotě a oddílu kopané, na jehož podporu se měl KLOKANKLUB zaměřit na prvním místě. Bylo třeba vpravdě průkopnické práce, protože přípravný výbor od počátku své činnosti vycházel ze zásady, že bude pracovat v rámci tělovýchovné jednoty a v souladu se zásadami ČSTV jako její organizační součást, avšak otázka existence odporu příznivců a jejich začlenění do ČSTV nebyla v té době ani orgánům ČSTV jasná. Nebylo se proto možno opřít ani o vzorový statut, ani o zkušenosti jiných.

Po vypracování programu činnosti a návrhu statutu odboru příznivců a projednání v předsednictvu TJ i se zástupci oddílu kopané mohlo být na výroční konferenci TJ BOHEMIANS ČKD PRAHA dne 22. února 1966 slavnostně vyhlášeno, že se při tělovýchovné jednotě zřizuje samostatný odbor příznivců TJ - KLOKANKLUB. Na této konferenci také poprvé oficiálně vystoupil přípravný výbor KLOKANKLUBU se svým informativním programovým prohlášením pro veřejnost. Jménem přípravného výboru promluvil režisér Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze František Laurin. Výňatek z jeho projevu byl publikován ve zvláštním vydání programu oddílu kopané k prvnímu zápasu při umělém osvětlení na hřišti BOHEMIANS ve Vršovicích. Tam byl rovněž uveřejněn seznam osob z kulturního, hospodářského, veřejného a sportovního světa, kteří se podíleli na práci přípravného výboru, anebo projevili ochotu k další spolupráce. Tento seznam je uveden také na rubu přihlášky do KLOKANKLUBU (viz str. 6).

Dne 12. května 1966 se konala ve Vršovicích ustavující schůze odboru příznivců, na které byl schválen statut KLOKANKLUBU, předem odsouhlasený výborem TJ. Současně byla dána důvěra 9člennému výboru KLOKANKLUBU v tomto složení:

předseda: Jiří VALA, člen Divadla na Vinohradech

místopředseda: František LAURIN, režisér Realistického divadla

místopředseda:  Ladislav MARYŠKO, ředitel ČKD Praha, závod Elektrotechnika

členové výboru: Miroslav BIČÍK, Vilém DANZIG, Jan HOLEČEK, Miroslav KUČERA, Josef POKORNÝ, Miloslav ŠVANDRLÍK

Výbor řídí práci komisí jako např. propagační, kulturní, technické, organizační apod., v nichž je zapojena vedle členů přípravného výboru KLOKANKLUBU řada dalších spolupracovníků, kteří se hlásí dodatečně a s nimiž budete postupně blíže seznámeni.


neperiodický časopis Klokan / 14.8.1966