Klokanklub z.s.

Stanovy spolku příznivců Bohemians Praha 1905

 

čl. I

Úvodní ustanovení

1. Název spolku je Klokanklub z.s. (dále též „spolek“).

2. Sídlo spolku: Vršovická 1489/31, 100 00 Praha 10 – Vršovice.

3. Klokanklub z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Klokanklub z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu. Posláním spolku je zejména:

 1. společensky sdružovat a aktivizovat příznivce a přátele fotbalového klubu Bohemians Praha 1905, a.s. (dále též „klub Bohemians“), podílet se na propagační činnosti klubu Bohemians. Za tímto účelem bude vyvíjet co nejširší a nejvšestrannější činnost informační a osvětovou, činnost propagační, činnost kulturní a společenskou.     
 2. aktivní spolupráce s klubem Bohemians
 3. rozvoj různých forem kulturní a společenské činnosti.

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami.


čl. II

Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní činnost spolku je spojena s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu činnosti hlavní, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. V této souvislosti je oprávněn zřizovat i své pobočné spolky. V zájmu získání prostředků pro rozvoj cílů své činnosti je spolek oprávněn vstupovat do právnických osob nebo je zřizovat.

3. Zisk z těchto činností používá spolek především k podpoře hlavní činnosti, dalších spolkových činností a úhradě nákladů na vlastní správu.  


čl. III

Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Klokanklub z.s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se zněním stanov a která má předpoklady podílet se na činnosti a rozvoji spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jejího právního nástupce.

2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

3. Členství ve spolku je:

 1.  řádné
 2.  čestné

4. Čestným členem spolku se stává ten, koho jmenuje s jeho souhlasem čestným členem výbor spolku dvoutřetinovou většinou. Čestné členství nevylučuje členství řádné a naopak

5. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:

 1.  dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru
 2.  úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého
 3.  vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje jeho zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku
 4. nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem
 5. zánikem spolku

6. Práva členů:

 1. účastnit se činnosti spolku
 2. být pravidelně informován o dění ve spolku
 3. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
 4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
 5. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

7. Povinnosti členů:

 1. platit členské příspěvky (Čestní členové neplatí členské příspěvky z titulu svého čestného členství. Zejména chtějí-li se však aktivně podílet na právech a povinnostech spolku, mohou se stát též členy řádnými a platit členský příspěvek pro řádné členy.)
 2. chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku
 3. dodržovat Stanovy spolku
 4. aktivně se podílet na činnosti spolku

8. Členské příspěvky jsou splatné nejpozději do 15.12. daného kalendářního roku, zpravidla bezhotovostně a najednou na celý kalendářní rok. Členský příspěvek je možno hradit i půlročně (do 15.6. a do 15.12. daného kalendářního roku) nebo měsíčně (k 15. dni v měsíci daného kalendářního roku). Výše ročního členského příspěvku činí 480 Kč (půlroční členský příspěvek činí 240 Kč, měsíční členský příspěvek činí 40 Kč).

9. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

10. Výbor spolku vede seznamy řádných i čestných členů, které jsou neveřejné. Do seznamu řádných členů se zapisuje jméno a příjmení, bydliště a spojení (telefonní číslo, e-mail apod.) na člena spolku. Do seznamu čestných členů se zapisuje jméno, příjmení a spojení na člena spolku.


čl. IV

Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

 1. členská schůze
 2. výbor
 3. předseda

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.


čl. V

Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.

2. Do její působnosti tak náleží:

 1. určit hlavní zaměření činnosti spolku
 2. rozhodovat o změně stanov
 3. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků
 4. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem
 5. volit členy výboru, předsedu a členy kontrolní komise
 6. hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
 7. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

3. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

4. Na žádost nejméně jedné třetiny členů může být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

5. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

6. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

8. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak bylo jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

9. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.


čl. VI

Výbor

1. Výbor je druhým nejvyšším orgán Klokanklubu z.s., řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi po celé funkční období.

2. Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda nebo jiný člen výboru na základě plně moci.

3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

5. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po své svolání schválí.

6. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

7. Do výlučné kompetence výboru patří:

 1. svolávat členskou schůzi
 2. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku
 3. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi
 4. dohlížet na řádnou péči o majetek a veškerou hospodářskou činnost spolku
 5. přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
 6. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody
 7. schvalovat interní organizační normy spolku

 čl. VII

Předseda

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědností zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3. K výlučným kompetencím předsedy patří:

 1. vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
 2. svolání a vedení schůzí výboru

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.


čl. VIII

Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňující poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

7. Hospodaření probíhá nna základě ročního rozpočtu schváleného výborem.


čl. IX.

Zánik a likvidace

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Při zániku spolku jmenuje členská schůze likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dnů od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem všem členům spolku.

3. Při zániku spolku vypořádá likvidátor dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůt 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.


 čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Klokanklub z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinností. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinností dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

  

1.12.2021